Het project focust in de uitwerking op twee kernthema's die de rode draden vormen voor de verdere uitwerking en output: kwaliteitsvolle interacties en beeldvorming.

We geloven dat deze kernthema’s dé hefbomen vormen om docenten en studenten te professionaliseren in / voor te bereiden op het aanpakken van sociale ongelijkheid, uitsluiting en (kinder/kans)armoede. Naar ons aanvoelen – en we worden daarin ondersteund door de reacties van de LN-deelnemers – kan dit ook de structuur vormen voor de uiteindelijke output van het project.

We vullen deze thema’s breed in. Elk thema is dus een onlosmakelijk interactief geheel van diverse bouwstenen. Elke bouwsteen heeft verregaande consequenties naar hoe docenten en studenten hierin professionaliseren. Achter elk deelbegrip zit een potentiële leerlijn/module/… zo je wil. Centraal staat de idee dat de leerkracht/docent en zijn/haar team op deze manier het verschil kan maken. Zie visualisaties achteraan dit document.

De aanpak in de Lerende Netwerken: dit helikopterperspectief samen met de leden opbouwen, good practices en ervaringen van binnen en buiten het LN binnenbrengen om deze kernthema’s ‘vlees’ te geven.

1. Kwaliteitsvolle interacties (KI's)

De KI’s vormen de motor van het klas- en schoolgebeuren, KI’s tussen leerkracht en kleuters, tussen kleuters onderling, tussen leerkracht en team, tussen ouders/partners en de school, … In het globale concept van KI's zien we volgende belangrijke bouwstenen en omliggende cirkels. We beginnen van binnenuit.

4 bouwstenen:

Relatiebevorderende interactie: welbevinden – empathie - leren van elkaar

Taalontwikkelende interactie: uitdagend taalaanbod - veel spreekkansen - rijke taalfeedback

Denkbevorderende interactie: samen plannen en redeneren - probleemoplossend en flexibel denken - zelfsturing bevorderen - bekwaam maken

Partnerschapsidee: met ouder(s), opvoeders, … - met schoolnabije organisaties - met externe organisaties (welzijn, …)

Daarvoor heb je nodig:

Krachtige leeromgevingen: A – geven van betekenisvolle taken   B – veilig positief klasklimaat   C – ondersteuning door Interactie   D – zorg en leren in evenwicht

Leerkracht (docent) die anticiperend, compenserend handelt

Er zijn belangrijke linken met het bredere geheel:

beeldvorming over sterktes en zwaktes (van kinderen) – empowerend handelen – omgaan met diversiteit – meta-denken – oorzaken van sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid kennen en zien. Dit alles vormt tegelijk de overlap met het andere kernthema Beeldvorming.

2. Beeldvorming

Dit kernthema benadrukt de onlosmakelijke interactie tussen handelen, reflecteren, nadenken, geraakt worden, ervaringen opdoen, kritisch naar eigen handelen leren kijken, je bewust zijn van de impact van een beeld dat je hebt van een kind/een ouder en je handelen bijsturen door kritische reflectie … Er zijn hier mooie linken te leggen met de basisdriehoek van Community Service Learning (CSL). De bouwstenen voor dit thema:

Een brede en open visie op de oorzaken en de mechanismen van sociale ongelijkheid, uitsluiting, maatschappelijke kwetsbaarheid, …

kennis en inzichten – uitgewerkte kaders en concepten kennen

Geraakt worden:

ervaringen opdoen omtrent (de dagelijkse realiteit van) sociale ongelijkheid en maatschappelijke kwetsbaarheid – ‘ondergedompeld worden in’ - ontmoeten

Er naar handelen en kwaliteitsvolle zelfreflectie (werktitel):

kritisch reflecteren op hardnekkige percepties, framing, vooroordelen, veralgemeningen, impliciete en expliciete culpabiliseringen – op eigen referentiekaders – aanpakken uitwerken om je handelen om te buigen (in werkvormen zoals video-coaching, in begeleid worden in waarderend taalgebruik, in het leren zien van en ageren op het talent en de capaciteiten van elk kind, …).