Skip to main content

Historiek
& visie

Alle 13 Vlaamse lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs bundelen de krachten via het netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen. Dit netwerk wil meer onderwijskansen bieden aan kinderen in kansarmoede.

Ons verhaal

Kleine Kinderen Grote Kansen is een Vlaanderen-breed netwerk dat alle dertien educatieve bacheloropleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs verenigt rond één ultieme doelstelling: meer onderwijskansen bieden aan kinderen en zo een bijdrage leveren aan het realiseren van meer sociale gelijkheid in het Vlaamse onderwijsveld.

Kleine Kinderen Grote Kansen wil bijdragen aan de vorming van krachtige (onderwijs)professionals, die positief omgaan met diversiteit, kansarmoede en ongelijkheid. Kinderen die opgroeien in (kans)armoede krijgen namelijk niet dezelfde kansen als andere kinderen. Onderwijs kan die achterstand verkleinen, op voorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende hoog is en dat leraren en andere betrokkenen zich competent voelen om positief om te gaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede en ongelijkheid. Kleine Kinderen Grote Kansen zet daarom in op het versterken van die competenties bij (toekomstige) leraren in het basisonderwijs.

Kleine Kinderen Grote Kansen kende een hele ontwikkeling. De bouwstenen werden gelegd vanuit vijf kerncompetenties die (toekomstige) leraren basisonderwijs en andere professionals ondersteunen bij het positief omgaan met diversiteit (uitgewerkt in 2014). Doorheen verschillende projectcycli (2016-2023) groeide Kleine Kinderen Grote Kansen uit tot het Vlaanderen-brede netwerk van vandaag. Hierin werken alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs actief samen met basisscholen en andere actoren uit het onderwijsveld om samen werk te maken van grote onderwijskansen.

2014            Vijf competenties als basis

De basis voor Kleine Kinderen Grote Kansen, werd gelegd in een actieonderzoek uitgevoerd door het Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent. Dit onderzoek uit 2014 verleende inzicht in en aanbevelingen over hoe lerarenopleidingen toekomstige kleuterleraren kunnen voorbereiden op het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede. Dit resulteerde in vijf kerncompetenties voor kleuterleraren in het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede en sociaal-culturele ongelijkheid (Roose, Pulinx & Van Avermaet, 2014):
1) Armoede zien en diversiteit positief benaderen;
2) Werken aan kwaliteitsvolle interacties;
3) Kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties;
4) Diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces;
5) Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen.

2016-2018 Twee projecten voor onderwijs en jonge kinderen

Tussen 2016 en 2018 liepen twee projecten ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ die gebruik maakten van het onwikkelde competentiekader en die inzetten op het versterken van (toekomstige) kleuterleraren en andere professionals om met kwetsbare kinderen en hun gezinnen om te gaan.
Lees hier meer info over de twee projecten.
Bekijk hier het filmpje van de transitiedag in mei 2018.
Lees het magazine van Kleine Kinderen Grote Kansen van mei 2018 en november 2017 .

2016 – 2018 Focus kleuteronderwijs: Sterke kleuterleraren

Dit onderwijsproject bracht alle bacheloropleidingen kleuteronderwijs in Vlaanderen samen rond het thema ‘omgaan met diversiteit en kinder- en kansarmoede’ (cf. vijf kerncompetenties). Deze brede, nooit geziene samenwerking, was uniek. Het project zette in op de professionalisering van (toekomstige) kleuterleraren en lerarenopleiders. Via een eigen projectplan werkte elke opleiding aan het inbedden van de kerncompetenties diversiteit en kinder- en kansarmoede in het eigen curriculum. Er werd ook uitgewisseld en input verzameld via lerende netwerken (waarin naast lerarenopleiders ook de pedagogische begeleidingsdiensten participeerden) en professionele leergemeenschappen. De vijf kerncompetenties werden dankzij deze bijeenkomsten geconcretiseerd in een stevig hefbomenkader, met zeven hefbomen en vier verbindende concepten, dat de basis vormde voor de vorige versie van deze website en dat ook nu nog aan de basis van de “Thema’s” op de huidige website ligt. Klasse zorgde voor een ondersteunende mediacampagne.

INSPIRATIEGIDS 

Het hefbomenkader is breed uitgewerkt in deze inspiratiegids, waarin het kader wordt voorgesteld en gekoppeld wordt aan bevindingen uit de lerende netwerken.

EINDRAPPORT

In het eindrapport van dit onderwijsproject lees je meer over het verloop, de realisaties, de evaluatie en beleidsaanbevelingen van het project. 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

Tijdens de transitiedag werd dit lied gelanceerd over grote onderwijskansen Projectteam: Arteveldehogeschool, Karel de Grote-Hogeschool, Odisee en Steunpunt Diversiteit en Leren van UGent Subsidie: Departement Onderwijs en Vorming en Koning Boudewijnstichting, i.s.m. Klasse

2016 – 2018 Focus jonge kinderen: Zelfevaluatie

Het project ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede’ focuste op organisaties die werken met jonge kinderen en hun gezinnen (prenataal tot 3 jaar), zoals kinderopvanginitiatieven, Huizen van het Kind en inloopteams. Via lerende netwerken en het werk van 20 pioniers ging men aan de slag rond systematische monitoring, zelfevaluatie en impactmeting in de eigen werking. De kennis en ervaringen uit dit project werden verwerkt in een stappenplan voor zelfevaluatie. Bekijk het stappenplan hier. Projectteam: Koning Boudewijnstichting, Kind en Gezin, EXPOO, Yelski Subsidie: Koning Boudewijnstichting en Kind en Gezin

2019 -2023 Vervolgtrajecten voor onderwijs met thematische focus per projectjaar

Voortbouwend op het onderwijsproject ‘Sterke kleuterleraren’ werden tussen 2019 en 2023 verschillende vervolgtrajecten van ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ opgezet. Het Vlaanderen-brede netwerk van lerarenopleidingen kleuteronderwijs én lager onderwijs vormde het kloppende hart van deze vervolgtrajecten. De knop ‘Thema’s’ op deze website bundelt alle inzichten, resultaten en materialen die voortgekomen zijn uit deze vervolgtrajecten. De knop ‘Projecten van de hogescholen’ geeft dan weer meer informatie over de specifieke deelprojecten die elke lerarenopleiding uitwerkte tijdens het huidige projectjaar. Hieronder lees je meer over de projecten van de voorbije projectjaren.

2020-2021Projecten hogescholen

AP Hogeschool Antwerpen

Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.

Arteveldehogeschool Gent
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.
Lees hier de projectpagina voor meer info over het project.
Bekijk hier de (Weebly) projectwebsite ‘warme partnerschappen met ouders’ met concrete materialen.
Lees hier het blogbericht ‘warme partnerschappen met kwetsbare ouders in functie van gelijke onderwijskansen’ (18 augustus 2021).

Erasmushogeschool Brussel
Lees hier het blogbericht ‘verbindend communiceren voor kwalitatieve interactie binnen ‘Samen opleiden’ (9 december 2021).

Hogeschool Gent
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.

EHBO Stages: Bekijk hier de reportage van AVS van dinsdag 22 juni met een student en projectmedewerker van HoGent én lees hier bijhorend artikel in Het Laatste Nieuws.

Howest
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.
Bekijk hier de praktijkgids ‘systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie’

Karel de Grote-hogeschool Antwerpen
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.

EHBO Stages

Lees hier het artikel in Het Laatste nieuws van vrijdag 26 maart 2021 met dank aan Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen.

Lees hier het artikel in de Gazet van Antwerpen van vrijdag 2 juli 2021 met dank aan Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen.

Odisee
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.
Bekijk hier de website ‘zet je EF-bril op’ waar het project ‘groeien in denkstimulerende EF-begeleiding bij aansluit.

PXL Hogeschool
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.

Thomas More Mechelen
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.
Beluister hier de podcast over het kleuterlabo.

Thomas More Vorselaar
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.
Bekijk hier de (Weebly) projectwebsite ‘een vulkaan in de klas’.
Lees hier bijhorend blogbericht ‘de impact van toxische stress op het leren en ontwikkelen van kinderen’ (26 oktober 2021).

UCLL
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.
Lees hier bijhorend blogbericht ‘dichtbij blijven om gelijke kansen te realiseren’ (22 september 2021).

EHBO Stages: Lees hier de blog op kleutergewijs ‘Dichtbij blijven om gelijke kansen te realiseren’ van woensdag 22 september 2021 met dank aan Hogeschool UCLL. 

Vives Noord
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.

Vives Zuid
Bekijk via dit filmpje de voorstelling van het projectplan.

EHBO Stages: Bekijk hier de reportage van Focus WTV van donderdag 22 april 2021 met een student van hogeschool Vives.