Skip to main content

Sterk talenbeleid, krachtige leeromgevingen en competente leraren staan garant voor een warme, kwalitatieve relatie en interactie met elk kind.

De deelprojectmedewerkers van Erasmushogeschool Brussel gingen in zee met enkele schoolteams (kleuter en lager). Met actieve workshops, hands-on opdrachten, tussentijdse evaluatiemomenten en het terugkoppelen van de eindevaluatie realiseerden ze een gedragen visie en taaltraject op maat van het team en de school. Ook de lerarenopleiding nam de resultaten en inzichten mee in de vakken waar taal aan bod komt, zodat een taalrijke leeromgeving en een sterk taalbeleid top of mind blijft voor studenten én docenten.

“De activiteiten tijdens de studiedagen zorgden ervoor dat de scholen begonnen na te denken over hun taalinitiatieven op school op de 3 niveaus (school-, klas- en leerlingenniveau).”

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

Output van het project

Lees hier de good practices over het achterhalen van de eigen interactiestijl door een kort testje en het betrekken van leerkrachten bij het opstellen van een taalbeleid door een persoonlijk SMAKT-plan.

Uitgebreide beschrijving van project

In dit traject werd via uitwisseling gereflecteerd over het taalbeleid en taalgebruik op school- en klasniveau om zo tot concrete haalbare acties te komen. Deze acties werden SMAKT (specifiek, meetbaar, activiteiten, kwaliteiten, tijdsgebonden) geformuleerd door het beleids- (directie en zorg) en het leerkrachtenteam. Op deze manier kon elk individu zijn/haar kwaliteiten inzetten tijdens het uitvoeringsproces. Aan het einde van het traject kreeg men zo een duidelijk zicht op het IMPAKT-plan (Ik/wIj heb(ben) Meetbare en Pasklare Acties zodat ik/wij Kwaliteitsvol werk(en) aan Taal) zodat op beide niveaus structurele acties opgezet konden worden.

De volledige basisschool werd aan de hand van verschillende werkvormen gedurende 2 workshops van 3u en één personeelsvergadering actief begeleid in dit proces.  Bij elke workshop was ook de taalcoördinator meertalenbeleid Bao van Scholengroep Brussel aanwezig. De uitwisseling tussen de verschillende partijen, team kleuter, lager, zorgteam, directie en taalcoördinator werd enorm gesmaakt door alle deelnemers. Leerkrachten gaven vaak aan dat ‘over het muurtje’ kijken hen inspiratie geeft en zorgt voor een beter afgestemde doorgaande lijn in het taalbeleid.

De eerste workshop werd het taalbeleid op schoolniveau onder de loep genomen. Een gemeenschappelijk doel werd vastgelegd en elk individu had inspraak en gaf suggesties aan het zorgteam en directieteam om doelgericht prioriteiten vast te leggen.

De tweede workshop was op klasniveau. Aan de hand van eigen fotomateriaal reflecteerden leerkrachten over hun klaspraktijk en kwamen zo tot 3 concrete acties. Ondertussen gingen zorg- en directieteam aan de slag met de eerdere bespreking, zodat ze aan het einde van WS 2 concrete gedragen acties en prioriteiten konden voorleggen aan het team.

Zowel op school – als op klasniveau ging nadien iedereen met de acties aan de slag en reflecteerden ze op een IMPAKT-plan.

Tijdens de laatste bijeenkomst, de personeelsvergadering, werden tips en tops gedeeld op beide niveaus en IMPAKT-plannen verder aangevuld met de focus op structurele acties.

Tweedejaarsstudenten uit de opleiding, kleuter en lager hebben eveneens de fotoworkshop op klasniveau gekregen. Dit werd bewust na de workshops in de scholen gepland zodat ervaringen, bevindingen, reflecties en bedenkingen vanuit het werkveld ook teruggekoppeld werden naar de studenten. Die op hun beurt de eigen ervaringen af konden toetsen aan de stem van het werkveld om zo tot een eigen SMAKT-plan te komen. Studenten zullen tijdens hun stages de voorgenomen acties in de praktijk omzetten, hierover reflecteren en eigen sterktes en groeikansen meenemen in hun verdere opleiding.

Doorheen de opleiding werd dit SMAKT-plan ook besproken met het docententeam, het werd ook ingezet bij andere stages om gerichter tot reflectie over het taalgebruik te komen. Dit zal op termijn geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden door het docententeam

Het enthousiasme en de betrokkenheid van de verschillende deelnemers gedurende het ganse traject is vooral te verklaren door de afwisselende actieve werkvormen en handvaten die doorheen het traject werden aangeboden, steeds vertrekkende vanuit de sterktes, kennis en kwaliteiten van de verschillende deelnemers.