Skip to main content

More Taal! (Thomas More Mechelen-Antwerpen)

De lerarenopleidingen kleuter en lager onderwijs van Thomas More Mechelen-Antwerpen zetten samen hun schouders onder het KKGK- project 22-23. We delen namelijk hetzelfde uitgangspunt: competentieversterking realiseren om een krachtige taalleeromgeving en warme leerkracht-kindrelaties te realiseren en dat in samenwerking met een professionele leergemeenschap van betrokken onderwijspartners.
Het kleuterteam van Thomas More Mechelen ging op zoek hoe we door het gebruik van digitale tools (zoals green screens, green screen boxen, …) in de klas kunnen werken aan taalstimulering en warme leerkracht-kind-relaties. We gingen een samenwerking aan met 3 basisscholen om ook op de klasvloer het een en ander uit te testen en met de betrokken leerkrachtenteams op weg te gaan”. Team Lager onderwijs wilde graag inspelen op de steeds groter wordende roep om in te zetten op (begrijpend) lezen (ExCEL, 2022; De Standaard, 2021). Hiervoor probeerden we in samenwerking met ons werkveld meer in te zetten op de natuurlijke taalleeromgeving met behulp van de techniek shared reading en dat in het 1e leerjaar. Onze leraren-in-opleiding kleuteronderwijs zullen u vandaag live meer vertellen over het gebruik van green screens in de kleuterklas om een krachtige taalleeromgeving te kunnen realiseren.

LAGER: “Leerlingen genieten van lezen op verschillende manieren” (student) – “Een leuke, haalbare manier om de kinderen zeer enthousiast te maken voor een boek en extra aandacht te laten hebben voor de letters, leestekens, lettergrootte e.d.” (leraar)

KLEUTER – “Wij zijn op zoek naar manieren om media in de klas te brengen. Met de greenscreenbox en de iPad kunnen we zeker een leuke mediahoek uitbouwen. De kleuters kunnen hier dan altijd zelfstandig mee aan de slag.” – kleuterleerkracht 3de kleuterklas”

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool (Show & Tell – Kick-off en netwerkevent KKGK 11 mei 2022).

Output van het project

Lees hier de good practices uit het kleuteronderwijs over het werken met een green screen en het nascholingsaanbod. Enkele sprekende quotes en reacties lees je hier.

Lees hier de good practices uit het lager onderwijs over het ontwerpen en realiseren van een volledige cyclus shared reading in de klas en over het mini-lerend netwerk. Bekijk hier twee uitgewerkte cycli voor shared reading (lager onderwijs). Dit zijn sprekende voorbeelden van hoe zo’n cyclus er kan uitzien. Een visuele weergave van de opvattingen van mentoren en studenten over het creëren van een natuurlijke taalleeromgeving en het inzetten van de werkvorm shared reading in het 1e leerjaar voor én na het project vind je hier (premeting) en hier (postmeting).

Uitgebreide beschrijving van project

De lerarenopleidingen Kleuter en Lager Onderwijs van Thomas More Mechelen-Antwerpen vertrokken vanuit hetzelfde uitgangspunt: competentieversterking realiseren bij onze studenten en onze betrokken mentoren in het werkveld om een krachtige taalleeromgeving en zo warme leerkracht-kindrelaties te realiseren. In maart 2023 nodigden we ter inspiratie Kris Van den Branden uit op onze campus die ons meenam in de principes van een rijke taalstimulering. Meer dan 100 leerkrachten, studenten en andere onderwijspartners waren toeschouwer en stuurden we geïnspireerd weer terug naar hun eigen klas.

Onze opleidingen legden allebei eigen accenten om onze hoofddoelstelling te realiseren:

Kleuteronderwijs

Enerzijds betrachtten we het taalonderwijs en de warme leerkracht-kindrelaties in betrokken stagescholen te versterken met behulp van media en technologie: het inzetten van green screens. We gingen hierrond met enkele studenten aan de slag in het OPO ‘verdieping STEM’ en ‘engagement’. Het ontwikkelde materiaal werd uitgetest en in de praktijk gebracht in de ‘doorgroeistage’. Tijdens de doorgroeistage werd ook een infomoment georganiseerd voor de leerkrachten van de betrokken basisscholen.

Lager Onderwijs

Anderzijds wilden we graag inspelen op de steeds groter wordende roep om in te zetten op (begrijpend) lezen. Hiervoor proberen we meer te gaan inzetten op de natuurlijke taalleeromgeving met behulp van de werkvorm shared reading in het 1e leerjaar. Onze derdejaarsstudenten kregen in het thema’ Jonge Kind’ input bij het aanvankelijke leesproces, de werkvorm shared reading en de werkvorm speel-, lees- en schrijfhoek. Via een keuzeproces kozen studenten één van beide werkvormen waarmee ze zelf aan de slag gingen en materialen ontwikkelden. In dit project focusten we op de studenten die gericht aan de slag gingen met shared reading. We hielden een pré- en postmeting bij al onze mentoren 1e leerjaar én studenten over het aanvankelijke leesproces en de inzet van de werkvorm shared reading voor én na het realiseren van de volledige werkvorm in de klas in samenwerking met de mentor zelf. Mentoren kregen de kans in te stappen in een mini- lerend netwerk shared reading en ontvingen een eerste nieuwsbrief. De werkvorm shared reading kent online uitsluitend Engelstalige materialen en dan voornamelijk filmmateriaal. In ons toekomstplan nemen we ons netwerk van mentoren mee in het verder ontwerpen van het eerste Vlaamse materiaal shared reading zodat dit in alle basisscholen kan ingezet worden.