Skip to main content

Taalsterk de klas in! (Vives Zuid)

Het deelproject Taalsterk de klas in! van Vives Zuid liet door middel van videocoaching leraren en studenten uit de lerarenopleiding nadenken over hoe ze kwaliteitsvolle interacties inzetten in de klas. Want kwaliteitsvolle interacties zijn een motor voor taalverwerving!

Bekijk hier de beknopte voorstelling van het projectplan van deze hogeschool.

 

Uitgebreide beschrijving van project

Het project Taalsterk de klas in! zette in op drie doelstellingen. Als eerste het versterken van de visie op de KOALA-test in de partnerscholen, bij studenten en in de lerarenopleiding. Ten tweede, en daarbij aansluitend, het optimaliseren of implementeren van het talenbeleid in de basisscholen en in de lerarenopleiding en tot slot het inzetten op kwaliteitsvolle interacties om taalverwerving te stimuleren en om een antwoord te bieden op de KOALA-resultaten.

Deze doelstellingen werden stapsgewijs behaald doorheen het ‘Taalsterk de klas in!-traject’. Op schoolniveau werd de visie op KOALA en talenbeleid besproken via interne coachingsmomenten. In de VIVES-lerarenopleiding werd die visie aangescherpt tijdens structurele overlegmomenten i.s.m. het intern VIVES-project Talenbeleid op de hogeschool. Op die manier werkt de hogeschool aan een duurzame verankering waar zowel studenten lager onderwijs als kleuteronderwijs de vruchten van plukken.

Naast deze beleidsdoelstellingen werkten studenten en leerkrachten nauw samen in het coachingstraject Taalsterk de klas in! Als start van het traject kregen leerkrachten uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar in verschillende sessies inhoudelijke achtergrondinformatie over de KOALA-test en het stimuleren van kwaliteitsvolle interacties in klascontext. Ook alle studenten uit de derde fase van de lerarenopleiding basisonderwijs van VIVES Hogeschool (Kortrijk) verwerkten deze achtergronden. Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject Taalsterk (Expertisecentrum Onderwijsinnovatie VIVES) voorzag in de basis van de workshop kwaliteitsvolle interacties. Die basis werd in het KKGK-project verder verdiept. Bij deze workshop hoort onder andere een reeks tips en een checklist om tot kwaliteitsvolle interacties te komen.

In een volgende projectfase gingen een groep van 20 studenten en leerkrachten uit de partnerscholen actief met de tips aan de slag en probeerden ze die te vertalen in hun (stage)lessen. De deelnemers verzamelden praktijkvoorbeelden van activiteiten waarin interessante interacties centraal stonden. Die momenten capteerden ze in korte video’s om in een laatste stap van het traject aan de hand van de videocoachingsmethodiek terug te blikken op de eigen interactievaardigheden.

Zowel studenten als leerkrachten stonden positief tegenover de methodiek en de vaardigheidstraining. Ze gaven aan dat het kijken naar eigen videobeelden even onwennig was, maar daarna garant stond voor een interessante inkijk in de eigen interactievaardigheid. Tijdens de slotintervisie werd gebruik gemaakt van een kaartenset met tips voor taalstimulering, naar analogie met de inhoudelijke sessie. Dankzij deze kaartenset en de bijhorende checklist kwaliteitsvolle interacties werden alle deelnemers op een gelijkwaardige manier betrokken bij de intervisie.

Alle informatie over methodieken, achtergronden en materialen zijn te vinden op www.taalsterk.be