Skip to main content

Onze hele handelen gebeurt in afstemming met de belangrijkste mensen in de ontwikkeling van kinderen: de ouders. Verder werken we samen met organisaties, instellingen, voorzieningen en diensten actief op diverse levensdomeinen. We slaan bruggen tussen onderwijs en buurt, onderwijs en welzijn.

Gevonden aantal resultaten: 26

Een stem voor meertaligheid. (Presentatie Lerend Netwerk december 2023)

Een stem voor meertaligheid. Professionals ondersteunen in de vroege kinderjaren (Dr. Brecht Peleman, VBJK & Universiteit Gent)

Kinderarmoede en het lokale niveau – De gemeenten in kaart

In België leeft meer dan één kind op zes onder de armoededrempel, maar de kinderarmoede is ongelijk verdeeld over de gemeenten. Momenteel beschikt alleen Vlaanderen over een instrument dat kinderarmoede op gemeentelijk niveau meet: de Kansarmoede Index. Om een beter inzicht te krijgen in het fenomeen heeft de Koning Boudewijnstichting in 2018 de Universiteit van […]

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 2 april 2021

Sessie 3: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs. Marijn Somers & Deborah Jonckheere (vzw Krijt) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de sessie.  

Kracht van partnerschappen met een muzisch tintje. Presentatie Lerend Netwerk 2 april 2021

De kracht van partnerschappen met een muzisch tintje! – praktijkvoorbeelden van muzische workshops waarbij kinderen in de basisschool dankzij betekenisvolle interacties tot een krachtig samenspel komen. Karen Reekmans (Hogeschool PXL) Bekijk hier de PowerPoint-presentatie Bekijk hieronder de sessie.

Professionele leergemeenschappen tussen basisscholen en lerarenopleidingen. (Presentatie Lerend Netwerk 2020)

Professionele leergemeenschappen tussen basisscholen en lerarenopleidingen. Presentatie Lerend Netwerk 2020 Lies Pycke van Artesis Plantijn vertelt je graag meer over hun projectplan en hun partnerschap met de mentoren in het werkveld.

Hoe samen met het werkveld opleiden? 

Stefanie Leirens van Karel de Grote hogeschool (in haar toenmalige rol als coördinator flextraject kleuter en lager onderwijs) vertelt je meer over hun samenwerking met het werkveld.

Wat is ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage?

Kleine Kinderen Grote Kansen stimuleert een ‘Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen’-stage waarbij studenten kleuteronderwijs en lager onderwijs ingezet kunnen worden om samen met de basisschoolleraren te teamteachen. Studenten kunnen ook ingezet worden om op afstand leerlingen en basisschoolleraren te ondersteunen. Dit initiatief verloopt via de lerarenopleidingen verbonden aan het Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk die hierover […]

Kwaliteitsvolle kleuterparticipatie (Onderwijsinspectie)

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzocht de onderwijsinspectie kwaliteitsvolle kleuterparticipatie. Ze bespreken in het rapport drie hefbomen op uitvoeringsniveau: kwaliteitsvolle interactie, educare en educatief partnerschap & twee op beleidsniveau: visie/beleid en afstemming partners. Zij inspireerden zich ook op de hefbomen van Kleine Kinderen Grote Kansen. Lees hier hun bevindingen en tal van inspirerende praktijkvoorbeelden.  

Dat lust ik héél héél graag

Lekker samen eten bevordert zeker het welbevinden van jonge kinderen op school. De middagpauze is voor veel jonge kinderen nu nog vaak een stresserend moment. Hoe zorg je dat jonge kinderen avontuurlijke eters worden? Hoe laat je ze nieuwe ingrediënten proeven? Onder andere door de schoolmaaltijd gezellig te maken. Deze film toont jonge kinderen die […]

De blik van de Yeti (opvoeden in diversiteit)

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen. In dit boek neemt Michel Vandenbroeck je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels […]

Hoe beeldvorming de leerkloof kan dichten: een internationale kijk

Studies tonen aan dat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de ‘onderwijsbaarheid’ van kwetsbare leerlingen. Die negatieve beeldvorming heeft een demotiverend effect op net die leerlingen die het meeste baat hebben bij kwaliteitsvol onderwijs. eNSPIRED zet in op inspiratie uit het Zuiden – waar kwetsbaarheid in de klas al jarenlang een uitdaging is – om leerkrachten […]

Onderwijs in Brussel is… urban education, (kans)armoede en onderwijs

“Leerkrachten kunnen de complexe armoedeproblematiek niet oplossen. Leerkrachten kunnen kinderen en jongeren wel een gevoel van eigenwaarde en veerkracht geven én ze kunnen leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle interactievaardigheden. Dit alles kan hen later misschien helpen om de cirkel te doorbreken! Geloven in elk kind, geloven in elke jongere, geloven in je impact […]

Wachten in de kleuterklas: maak van routines leerkansen

Jonge kleuters zijn een kwart van de schooldag aan het wachten. Deze onthutsende conclusie komt uit onderzoek van de UGent. “We zien zorg en leren nog te veel als tegengestelde begrippen”, zegt specialist Brecht Peleman. “In routines zitten net veel leerkansen.” Lees hier het artikel en krijg 6 tips om minder te wachten in de […]

Hoor jij de vogels fluiten? Zet het kind centraal tijdens eetmomenten.

Over het perspectief van kinderen, over het minimaliseren van wachttijden en het maximaliseren van zorg- en leerkansen. Dit blogbericht werd geschreven door Sofie Verschaeve (Arteveldehogeschool) en Nicky Latomme (leraar kleuteronderwijs) in het kader van het project van Arteveldehogeschool binnen het traject van Kleine Kinderen Grote Kansen in 2020. Nicky schreef haar bachelorproef over het kind […]

Brugfiguren in Gent

In meer dan 40 Gentse basisscholen en 13 secundaire scholen slaan brugfiguren de brug tussen school, gezin en buurt. Hoe doen ze dat? Beluister de podcast ‘Wij slaan de brug’ (Onderwijscentrum Gent) en krijg een goed idee van hun dagelijkse werking. Er zijn vijf afleveringen: Aflevering 1 – Kostenbewust onderwijs Aflevering 2 – Gezinnen ondersteunen […]

Sociale wandeling voor schoolteams en stadsdiensten

Door wie? bachelor kleuteronderwijs Odisee Aalst i.s.m. lokale stedelijke actoren in Aalst Voor wie? scholen en sociale diensten Doel: directies en zorgcoördinatoren in contact brengen met lokale sociale actoren zodat de eerste de werking van deze laatsten wat leren kennen.  

Kansrijk opgroeien als recht van elk kind. Presentatie slotevent 5 oktober 2020

Over de nood aan sterke bruggen tussen onderwijs en welzijn. Professor Bruno Vanobbergen, toenmalig directeur Agentschap Opgroeien    

Kinderbegeleiders in het kleuteronderwijs. Presentatie Lerend Netwerk 28 mei 2021

In deze sessie presenteren Sandra Van der Mespel (VBJK), Sabine Vanhoute (Karel de Grote-hogeschool Antwerpen), Kaat Verhaeghe/Leen Rosiers (Erasmushogeschool Brussel) en Erika de Bonte (zorgcoördinator basisschool Maria Boodschap) het project “Kinderbegeleiders in het kleuteronderwijs. Samenwerken en samen professionaliseren. This is not a toolbox!”. Bekijk hier een introductie van het project.  

Overbruggen

‘Overbruggen’ is een documentaire, die wil inspireren en kapstokken bieden. Hoe kan een organisatie het engagement opnemen om structureel mee te werken aan het realiseren van bruggen in de strijd tegen armoede en het realiseren van grondrechten. Met deze documentaire richten we ons naar mensen die voor beweging kunnen zorgen binnen hun organisatie of in […]

Service-learning

Pleidooi voor hoger onderwijs voor, samen met en vanuit de samenleving  Wat is service-learning? Service-learning is een onderwijsvorm die maatschappelijke dienstverlening koppelt aan academisch, persoonlijk en maatschappelijk leren. Kritische reflectie over de ervaring speelt daarbij een cruciale rol. Het is de verbinding met de samenleving die centraal staat in onderwijsvormen zoals service-learning, die in Europa […]

De kracht van sociaal kapitaal: een goede school verbindt

Onderzoeker Roger Goddard (Ohio State University, 2018): “Scholen moeten intentionele inspanningen doen om sociaal kapitaal op te bouwen. Dat mogen we niet aan het toeval overlaten.”. Sociaal kapitaal is het vermogen dat zit in sterke positieve relaties tussen kinderen, leerkrachten, ouders en de gemeenschap. Actief inzetten op sociaal kapitaal loont! Lees de blogpost (Kleutergewijs) over […]

Babbelboom: methodiek tot wederzijds gesprek met ouders

De Babbelboom, een methodiek om een wederzijds en evenwaardig gesprek te voeren, werd ontwikkeld dankzij een boeiende samenwerking tussen heel wat projectpartners. Onder begeleiding van Kind & Gezin werkten GO! BS Balder, GO! BS De Buurt, GO! BS Nellie Melba, Brusselleer centrum voor basiseducatie, HOPON (dienst van Solidariteit voor het gezin vzw), Onderwijscentrum Brussel, GO! […]

Wiegelied voor Hamza – Diversiteit en ontmoeting in kinderopvang in Europa

Een tocht langs verschillende kindercentra in Europa toont medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Welke initiatieven nemen ze om kinderen en ouders gelijke kansen te geven? Hoe communiceren ze met gezinnen in een meertalige context? Wat doen ze extra voor het welbevinden van kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond? In de […]

Verbinding om maximale ontwikkelingskansen te bieden (Brede School Brussel)

An Claeys van Onderwijscentrum Brussel (algemene coördinator Brede School) vertelt het verhaal van Brusselse Brede Scholen en ‘kijkt over het muurtje’. Fien Sambaer maakte illustraties. Reacties of vragen? an.claeys@vgc.be   of fien.sambaer@vgc.be   of onderwijscentrumbrussel@vgc.be 

Ubuntu

De filosofie uit Sub-Saharisch Afrika draait om toewijding tussen mensen onderling. Tierlantuin werkt sinds jaar en dag aan ubuntu: in een druk bevolkte wijk waar veel gezinnen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond wonen, werken aan de sociale cohesie tussen professionals kinderen, ouders en buurtbewoners. Deze thema’s komen aan bod: verankerd in de buurt, kinderen en ouders samen […]